19
دی

راهكارهاي افزايش بهره وري نيروي انساني

يكي از افزايش بهره وري نيروي انساني انگيزه در نيروي انساني است كه اين انگيزه عامل اصلي است كه به عواملی چون انگيزه اجتماعي و انگيزه مادی ارتباط دارد....

ادامه مطلب