19
اسفند

راهكارهاي افزايش بهره وري نيروي انساني

يكي از افزايش بهره وري نيروي انساني انگيزه در نيروي انساني است كه اين انگيزه عامل اصلي است كه به عواملی چون انگيزه اجتماعي و انگيزه مادی ارتباط دارد.

۱- انگيزه اجتماعي

اينجانب به عوامل اجتماعي قوي تر از انگيزه مادي اعتقاد دارم و به تفصيل قابل شرح مي باشد :

يكي از عواملي كه مي تواند باعث افزايش بهره وري در نيروي انساني در بعد انگيزه اجتماعي در سازمان هاي دولتي شود وجود مديريت صحيح در سازمان ها است زيرا اگر مدير انتصابي به طور شايسته انتصاب شده باشد بي شك مي تواند باعث تقويت انگيزه فرد و رشد بهره وري خواهد شد زيرا اگر مدير انتصابي داراي شايستگي كامل نسبت به ديگر افراد زير مجموعه در سازمان باشد افراد زير مجموعه به راحتي در انجام كارها و پيشرفت سيستم تمكين مي كنند و خود را از نظر سواد و تجربه پايين تر از مدير مي بينند و جايي براي بهانه و يا تضعيف روحيه براي افراد زير مجموعه قابل تصور نمي باشد ولي اگر مدير از نظر سواد و تجربه در جايگاه پايين تري نسبت به بقيه افراد در سازمان قرار گيرد افراد زير مجموعه انگيزه و روحيه شاداب براي ادامه خدمت و بهره وري بيشتر از خود نشان نمي دهند همچنان كه در گزارش «شبكه خبر دانشجو»، مريم زارع در پايان نامه خود با عنوان «اولويت بندي عوامل موثر بر افزايش بهره وري نيروي انساني در شركت برق منطقهاي يزد» تاكيد كرده است : فعاليت هاي هر سازماني تحت تاثير مجموعه اي از عوامل قرارداد كه شناخت و بررسي اين عوامل مي تواند كمك موثري به بهبود فعاليت ها و تحقق اهداف سازماني كند.

وي يكي از هدف هاي مهم هر سازمان را ارتقاي كيفيت دانست و اظهار داشت : به خصوص در شرايط رقابت، سازمان ها بايد ارتقاي كيفيت را با افزايش بهره وري مد نظر قرار دهند.

نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه عوامل اجتماعي در ايجاد بهره وري نسبت به عوامل اقتصادي و فرهنگي اولويت دارند و اين در حالي است كه عوامل فرهنگي نيز در ايجاد بهره وري نسبت به عوامل فيزيكي و اقتصادي در اولويت هستند.

در اين پژوهش پيش پيشنهاد شده است كه با توجه به اينكه عوامل اجتماعي در اولويت اول انتخاب شده و از بين متغييرهاي آن، شيوه مديريت بيشترين اهميت را دارد، بنابراين براي افزايش بهره وري بايد مديران سازمان در دوره هاي ويژه مديريت شركت كنند و با اصول و روش هاي مديريتي بيشتر آشنا شوند. در اين پژوهش كه در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان انجام شده، آمده است: بهره وري اهرمي مهم در زندگي انفرادي و اجتماعي محسوب مي شود كه مفهوم آن در خلال قرون گذشته و به ويژه طي دهه هاي اخير تحولات زيادي يافته و در حال حاضر به عنوان يك شاخص كه بيانگر سطح زندگي فردي، سازماني و ملي است مورد توجه همه محققان قرار گرفته است. همچنين عوامل متفاوتي در افزايش بهره وري موثر هستند كه تعيين و اولويت بندي آنها در هر سازمان گامي اساسي در جهت ارتقاي بهره وري است؛ در اين تحقيق عوامل افزايش دهنده بهره وري در شركت برق منطقه اي يزد بررسي شده است. با افزايش بهره وري نيروي كار قيمت ها كاهش مي يابد بهره وري تنها در صنايع نيست بلكه بهره وري سطوح مختلفي دارد و در سطوح فردي به دنبال تدابيري براي افزايش بهره وري هستيم. بهره وري يك ديدگاه فكري است كه يك طرز تفكر براي تداوم پيشرفت و بهبود هر آنچه كه وجود دارد بهره وري اطمينان به قابليت انجام كارهاي امروز بهتر از ديروز.

۲- انگيزه مادي

بدون شك انگيزه مادي نقش اساسي در سرعت عمل براي رسيدن به مقاصد اصلي در سازمان است يعني انگيزه معنوي مثل انتخاب يك دستگاه انجين ماشين است ولي براي راه اندازي و كشش بيشتر اين موتور نياز به سوخت بنزين مي باشد اگر بنزين به %